SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI

Tehokkaamman teknologianhallinnan hyödyt terveydenhuollon toimialalla

Terveydenhuollon teknologianhallinnassa laitekannan läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Läpinäkyvyys voidaan varmistaa ajantasaisen järjestelmän avulla, jolloin kaikki tärkeä tieto laitekannasta on yhden järjestelmän alla. Tässä blogissa tuomme esille tehokkaamman teknologianhallinnan tuomia hyötyjä terveydenhuollon organisaatioille.

Laiterekisterien yhdistäminen helpottaa kulujen hallintaa

Kaikki lähtee liikkeelle laiterekisterien keskittämisestä yhteen hallintajärjestelmään. Keskittämällä laiterekisterit vältetään tiedon hajautumista eri järjestelmiin. Kulujen hallinta ja niiden vähentäminen on helpompaa, kun tiedetään, mitä laitteita on missäkin ja millainen elinkaari niillä on. Terveydenhuollon toimialan erityisvaatimuksena on kyetä seuraamaan laitteiston huoltosyklejä sekä lakisääteisiä tarkastuksia. Laitteiden käyttäjän näkökulmasta tämä järjestelmällisyys luo ennen kaikkea turvallisuutta työympäristöön.

Laitekannan uudistaminen tietoon pohjautuen

Laitekannan uudistaminen on tärkeää terveydenhuollossa useammastakin syystä. Uusi teknologia on useimmiten suorituskykyisempää ja tehokkaampaa vanhaan verrattuna. Modernimpi teknologia voi myös tarjota uusia hoitomenetelmiä, joihin vanha teknologia ei taivu. Vanhemmissa laitteissa ylläpito- ja kunnossapitokustannukset voivat olla myös suurempia, sillä vanhemmat laitteet tarvitsevat lähtökohtaisesti enemmän huoltoa kuin uudet. Terveydenhuoltoteknologian hallintaan soveltuvan järjestelmän avulla on mahdollista seurata laitekannan elinkaarta, jolloin voidaan tietoon pohjautuen tehdä päätöksiä laitekannan uudistamisesta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi toiminnan tehostaminen, potilasturvallisuus, tehokkuus ja kustannusten hallinta.

Laitetoimittajien määrän optimoinnilla kustannussäästöjä ja potilasturvallisuutta

Laitetoimittajien määrää optimoimalla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä ja parantaa potilasturvallisuutta. Hyvällä elinkaarisuunnittelulla voidaan optimoida laitekantaa, sen hyödyntämistä ja sitä kautta liittyvien toimittajien lukumäärää. Laitteiden ylläpito ja käyttöönotto vaativat aina resursseja. Hyvällä elinkaarisuunnittelulla saadaan rajalliset resurssit käytettyä mahdollisimman tehokkaasti käyttämään ja ylläpitämään laitteita. Potilasturvallisuuden kannalta laitetoimittajien optimointi helpottaa laitteisiin liittyvien ongelmien havaitsemista ja niihin reagointia käyttäjien toimesta.

 

 

 


 

Vanhojen laitteiden realisoinnilla laitteelle uusi elämä

Kuten todettua, laitekannan uudistamisella saavutetaan useita hyötyjä. Mutta mitä sitten tehdä vanhojen laitteiden kanssa? Vanhojen laitteiden uudelleenmarkkinointia säädellään tietenkin vahvasti, joten uudelleenmarkkinoinnissa on pystyttävä ottamaan erilaiset säännöt ja määräykset huomioon. Taseessa olevat laitteet voivat kuitenkin olla yhä käyttökelpoisia ja niiden jäännösarvo voi olla huomattava, joten niiden uudelleenmarkkinointi voi tuoda organisaatiolle lisää tulovirtoja. CHG-MERIDIANin avulla taseessa olevalle teknologialle voidaan kartoittaa mahdollisuudet uudelleenmarkkinointikanaville, jolloin ne voidaan realisoida ja niille voidaan löytää uusi käyttäjä globaaleilla markkinoilla.

 

 

 


 

Monia prosesseja voidaan virtaviivaistaa

Hyvän elinkaarisuunnittelun avulla ja kumppaneiden määrää optimoimalla pystytään samassa yhteydessä yksinkertaistamaan koko elinkaarenhallintaan liittyviä prosesseja. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintaan, laskujen käsittelyyn, huolto- ja tarkastustoimien koordinointiin sekä laitteiden vaihtamiseen liittyvät prosessit. Prosessien tehostamisella saavutetaan parempaa läpinäkyvyyttä, käyttöturvallisuutta ja kustannussäästöjä.

CHG-MERIDIAN on erikoistunut terveydenhuoltoteknologian vastuulliseen ja innovatiiviseen elinkaarenhallintaan. Tutustu lisää terveydenhuollon toimialapalveluihimme sivustollamme ja ota yhteyttä!